1. หากผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคืนเงินได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านชำระเงิน ผ่านอีเมล pan@benzio.net

2. บริการที่สามารถขอคืนเงินได้ คือ คอร์สออนไลน์/บริการ/หนังสือ e-book ทุกแพ็คเกจที่มีการจำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์ www.benzio.net เท่านั้น บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

3. ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดแพ็คเกจบริการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้

4. บริการเสริมทุกประเภท ไม่สามารถขอคืนเงินได้

5. สงวนสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน เมื่อมีการเรียกเก็บจากธนาคารหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน

6. กรณีผู้ใช้บริการได้ชำระเงินเข้ามาด้วยช่องทางบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ PayPal การคืนเงินจะดำเนินการผ่านธนาคารผู้ออกบัตรหรือ PayPal เท่านั้น

7. หากลูกค้าละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการข้อใดข้อหนึ่งของเรา (เช่น เผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ เป็นต้น) เรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการของลูกค้าทันทีโดยไม่คืนค่าบริการแต่อย่างใดทั้งสิ้น


1. If you are not satisfied with your purchase for our services, within 30 days from the purchase date, we will fully refund the cost of your order by email at pan@benzio.net

2. The only refundable service is “Class Online/Service/E-book” as advertised on the website www.benzio.net only. Other services are not eligible for refund.

3. Any upgrade order is non-refundable.

4. Any add-on service is non-refundable.

5. In the case that we provided a data migration service from your previous provider, we will deduct the fee of such service from your refundable amount. The transaction fee will also be deducted from your refundable amount.

6. In the case that your invoice was paid by credit/debit card or PayPal, the refund will be reversed directly to the origin of your payment method.

7. If you violate our terms of services, we have the right to terminate your service immediately and no refund will be given.

Could not authenticate you.